top of page
โปรโมชั่นของเรา

ระยะเวลาเข้าพัก : 22 กันยายน 2561 ถึง 14 ตุลาคม 2561

 

พัก 3 คืน จ่ายเพียง 2 คืน รวมอาหารเช้า
 

ราคา 3,341/ห้อง/คืน เท่านั้น


เงื่อนไขการใช้บริการ

 

  • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

  • ต้องชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ทำการจองเท่านั้น

  • ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

โปรโมชั่นพิเศษ
bottom of page